Ogrodzenie frontowe działki – formalności

Na pytanie o przeprowadzone formalności związanych z budową ogrodzenia słyszę tylko – o co Panu chodzi? Podejmując tematykę ogrodzenia frontowego działki budowlanej wykonałem praktyczne rozpoznanie sprawy na kilku osiedlach domów jednorodzinnych w swoim rejonie. Wyniki dają wiele do myślenia.

Mamy już dom umiejscowiony na działce, nowo wybudowany lub na razie tylko w formie projektu.  Utożsamiając się ze znakomitą większością Polaków zaczynamy myśleć o tym, jak ułatwić i uprzyjemnić sobie życie mieszkając w nowym domu, a przy okazji, jak zwiększyć wartość nieruchomości. Tu planujemy urządzenie ogrodu oraz wykonanie chodników, opaski wokół domu, wjazdu do garażu, zadaszonego miejsce na drewno kominkowe, ogrodzenia, śmietnika itp. Reprezentacyjnym elementem wśród wymienionych stanowi ogrodzenie frontowe. Są osoby, które zanim zdecydują się na konkretny wybór ogrodzenia zwiedzają kilka osiedli domów jednorodzinnych, kontaktują się z wieloma wykonawcami przeglądając ich katalogi i oczywiście sporo czasu poszukują pomysłu w Internecie. Wszystkie metody są skuteczne i je zalecam. Gdy w końcu nastąpi wybór, na podstawie projektu własnego lub projektanta odpowiednia ekipa realizuje przedsięwzięcie. Cieszymy się z wykonanej roboty i niespodziewanie dowiadujemy się, że postąpiliśmy wbrew prawu. Wielu inwestorów indywidualnych zapomina albo nie wie o tym, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, nr 156 poz. 1118) art.30 nakłada obowiązek zgłoszenia zamiaru budowy ogrodzenia frontowego do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego. Zgłoszenia wymaga nie tylko ogrodzenie frontowe, ale większość budowli i robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a wymienione są w art. 29 wspomnianej ustawy. Z moich obserwacji wynika, że zaledwie 10÷20% inwestorów indywidualnych pamięta, lub wie, o tym obowiązku. Najczęściej informacja dociera po realizacji zadania, czyli za późno. W najgorszym wypadku dowiadują się o tym po donosie „życzliwego” sąsiada.

Dlaczego nic na ten temat nie wiedzą firmy wykonawcze budowlane czy ogrodnicze, które w zakresie swoich kompleksowych usług wykonują również ogrodzenia? Chyba dlatego, że nie należy to do ich obowiązków, a poza tym nie są obarczeni ewentualnymi konsekwencjami np. rozbiórką. W tym artykule podejmuję temat tylko ogrodzenia frontowego nie wspominając o grodzeniu z sąsiadem, bo te nie wymaga zgłoszenia, chyba, że przekracza wysokość 2,20m.

A ilu inwestorów zgłosiło utwardzenie powierzchni gruntu np. kostką brukową? Odpowiedź: 1÷5%.

Gdzie tkwi przyczyna takiej sytuacji? Jedną z przyczyn jest omijanie projektantów – mamy do tego prawo, gdyż nie ma potrzeby wykonania projektu przez projektanta z uprawnieniami. Drugą istotniejszą jest totalny brak informacji w urzędach. Każdemu składającemu wniosek lub odbierającemu decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego powinno się wręczać informacje nie tylko w sprawie budynku, ale również całego zagospodarowania działki, bo przecież każdy wcześniej czy później przystąpi do budowy śmietnika, ogrodzenia, wiaty, wjazdu i chodnika. Może nie rozwiązałoby to całkowicie problemu, ale z pewnością zmniejszyłoby go.

Refleksja: Komu i czemu służy prawo, które przez zdecydowaną większości Polaków nie jest respektowane? Może należałoby pomyśleć o wniesieniu zmian do wspomnianej wcześniej ustawy.

Póki co obowiązuje wszystkich aktualne Prawo Budowlane, które w  art.30 ust. 5 mówi, że stosownego zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Dalej art. 30 ust 2. mówi, że w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Autor: Francesco / 2011 r.

Firma ALLORA dziękuje wszystkim, którzy skorzystali już z usług naszej firmy.

Są to setki osób wyrażających swoją wdzięczność w różnoraki sposób. Najlepszym dowodem, że zyskujemy zaufanie wśród klientów jest fakt, iż 60 ÷ 70% naszych zleceniodawców stanowią osoby, które trafiły do nas z polecenia.