Kierownik budowy, inspektor nadzoru, przeglądy techniczne

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych stałych klientów poszerzyliśmy ofertę firmy ALLORA o usługę obejmującą:

A. PEŁNIENIE  FUNKCJI:

 • kierownika budowy – Po co kierownik budowy i jakie są jego obowiązki? Prawo budowlane nadaje wymóg ustanowienia kierownika budowy dla każdej inwestycji, dla której wydano pozwolenie na budowę. W art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymienione są podstawowe obowiązki kierownika budowy, do których zalicza się m.in.:
  1) złożenie do nadzoru budowlanego stosownego oświadczenia o przejęciu obowiązków,
  2) przejęcie z rąk inwestora placu budowy z jednoczesnym zabezpieczeniem całego terenu budowy i z umieszczeniem tablicy informacyjnej,
  3) kierowaniem całą realizacją inwestycji począwszy od wytyczenia obiektu do przygotowania dokumentacji powykonawczej,
  4) wykonanie wszelakich czynności zapobiegających powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zachowaniu przepisów zawartych w art. 21a, uniemożliwianie wstępu na teren budowy nieupoważnionym osobom,
  5) prowadzenie dokumentacji w szczególności dziennika budowy,
  6) zgłoszenie obiektu i jego etapów budowy do odbioru, uczestniczenie w nich, a na zakończenie wpisanie do dziennika budowy stosowne oświadczenia, o którym mówi art. 57.
 • inspektora nadzoru inwestorskiego – Po co inspektor nadzoru inwestycyjnego i jakie są jego obowiązki? O obowiązkach inspektora nadzoru inwestycyjnego mówi art. 25 (Dz.U.2013.0.1409) t.j. wspomnianej wcześniej ustawy. Należą do nich m.in.:
  1) w imieniu inwestora kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę,  sztuką budowlaną oraz przepisami,
  2) weryfikowanie jakości użytych wyrobów budowlanych i wykonywanych robót,
  3) odbieranie robót zanikających, uczestniczenie w próbach instalacji, przewodów wentylacyjnych i kominowych, urządzeń technicznych itp.,
  4) poświadczenie faktycznie wykonanych prac i usunięcia ewentualnie zaistniałych wad, a także, sprawdzanie rozliczenia budowy.
  Pod względem prawnym nie można łączyć obu funkcji tj. inspektora nadzoru i kierownika budowy.

B. WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1-3 „Prawa Budowlanego”.

Minimum raz w każdym roku kalendarzowym (nie koniecznie co 365 dni) należy przeprowadzać kontrole okresowe, które polegają na: weryfikowaniu stanu technicznego budynku wraz z instalacjami narażonymi na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych, instalacjami i urządzeniami służącymi ochronie środowiska oraz instalacjami gazowymi. Obowiązkowe jest też sprawdzenie przewodów kominowych – wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Nie jest konieczne uwzględnienie badania instalacji elektrycznej. Zwolnieni z obowiązku sprawdzania stanu technicznego są właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów zagrodowych i letniskowych oraz innych obiektów budowlanych o których mowa w art. 29 ust. 1 Prawa  budowlanego.
Dwa razy w ciągu roku kontroli okresowej podlegają obiekty wielko-powierzchniowe art. 62 ust. 1 pkt 3 tzn. te budynki, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m² oraz te obiekty, dla których nie można określić powierzchni zabudowy, a powierzchnia dachu ich przekracza 1000 m².

Teren działania: Poznań i Powiat Poznański.

Oferta skierowana jest do wszystkich inwestorów oraz właścicieli istniejących obiektów przemysłowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Co uzyskuje nasz klient:

 • posiadając swojego reprezentanta na realizowanej inwestycji może być spokojny, że wszystkie roboty zostaną wykonane prawidłowo i z odpowiednią jakością,
 • doradztwo podczas każdego etapu budowy,
 • wysoki standard usług poparty wieloletnim doświadczeniem naszych pracowników posiadających uprawnienia budowlane np. konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń nr 7132/97/W/2001 wraz z wpisem do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. WKP/BO/5997/02 orazdysponujących referencjami potwierdzającymi nadzorowanie prac prowadzonych w obiekcie zabytkowym.

Cena: zawsze wycena indywidualna, uzależniona od zakresu zlecenia.

Firma ALLORA dziękuje wszystkim, którzy skorzystali już z usług naszej firmy.

Są to setki osób wyrażających swoją wdzięczność w różnoraki sposób. Najlepszym dowodem, że zyskujemy zaufanie wśród klientów jest fakt, iż 60 ÷ 70% naszych zleceniodawców stanowią osoby, które trafiły do nas z polecenia.