Zasady wynajmu

1. ALLORA wynajmuje maszyny osobom prywatnym oraz fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą  i osobom prawnym po wcześniejszym okazaniu zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej lub wypisu z właściwego rejestru sądowego (minimum 3 miesiące), zaświadczeniu o nadaniu numeru NIP i numeru REGON (oryginał lub poświadczona kopia).

2. W przypadku braku możliwości wypożyczenia bezpośrednio przez właściciela firmy lub osobę prawnie upoważnioną do występowania w obrocie prawnym, firma będąca Najemcą zobowiązana jest do wystawienia upoważnienia osobie biorącej sprzęt w imieniu firmy i tym samym upoważnia ją do działania w imieniu i na rachunek firmy.

3. Istnieje możliwość wynajęcia maszyn przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej po okazaniu 2 dokumentów tożsamości ze zdjęciem.

4. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w formie gotówki za wypożyczaną maszynę w dniu wypożyczenia.

5. Najemca opłaca wynajem z góry w formie gotówki. W momencie zwrotu sprzętu otrzymuje fakturę VAT.

6. Wypożyczanie i przyjmowanie maszyn odbywa się od godziny 8:00 do godziny 18:00

7. Okresem rozrachunkowym wynajmu jest jedna DOBA ( 24 h ).

8. Wynajęcie maszyny na „WEEKEND” oznacza wynajęcie od piątku po godz. 15:00 do poniedziałku do godz. 9:00.

9. Maszyna wydawana jest Najemcy na podstawie – Umowy Najmu.

10. Stawka obejmuje wynajem sprawnej maszyny z pełnym zbiornikiem paliwa, bez operatora.

11. ALLORA zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw i przeglądów wynajętej maszyny, powstałych w skutek normalnego zużycia przy jego prawidłowej eksploatacji.

12. ALLORA uprawnione jest do kontrolowania wynajętej maszyny w czasie obowiązywania Umowy Najmu oraz dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, które uzna za niezbędne do utrzymania maszyny w należytym stanie.

13. W przypadku uszkodzenia maszyny, kosztami napraw i usuwania awarii (koszty zużytych materiałów, robocizny i ewentualnego dojazdu do siedziby Najemcy) obciążany jest Najemca. Naprawy przeprowadza lub zleca tylko i wyłącznie ALLORA. Przyczynę uszkodzenia ustala serwisant maszyny nie związany z żadną ze stron. Dokumentem uzupełniającym dla ustalenia braków i uszkodzeń sprzętu będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Najemcy i ALLORA na podstawie oględzin zewnętrznych, rozruchu próbnego i działania sprzętu oraz ewentualnej kontroli widocznych uszkodzeń.

14. W przypadku utraty urządzenia Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości utraconego sprzętu podanej w p-kcie 8 umowy najmu.

15. Najemca ma prawo ubezpieczyć wynajmowaną maszynę od ryzyka kradzieży, ognia oraz przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

16. ALLORA ma prawo odstąpić od podpisania umowy wynajmu bez podania przyczyny.

17. Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.

18. ALLORA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków ewentualnej usterki najmowanej maszyny tj. szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzej własności, strat w zyskach itp.


Pokaż ALLORA invest na większej mapie

Partnerzy

logo-inzynierowie1

allora3150