Kierownik budowy, inspektor nadzoru, przeglądy techniczne

Kierownik budowy, inspektor nadzoru, przeglądy techniczne

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych stałych klientów poszerzyliśmy ofertę firmy ALLORA o usługę obejmującą: A. PEŁNIENIE  FUNKCJI: kierownika budowy – Po co kierownik budowy i jakie są jego obowiązki? Prawo budowlane nadaje wymóg ustanowienia kierownika budowy dla każdej inwestycji, dla której wydano pozwolenie na budowę. W art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymienione są podstawowe obowiązki kierownika budowy, do których zalicza się m.in.: 1) złożenie do nadzoru budowlanego stosownego oświadczenia o przejęciu obowiązków, 2) przejęcie z rąk inwestora placu budowy z jednoczesnym zabezpieczeniem całego terenu budowy i z umieszczeniem tablicy informacyjnej, 3) kierowaniem całą realizacją inwestycji począwszy od wytyczenia obiektu do przygotowania dokumentacji powykonawczej, 4) wykonanie wszelakich czynności zapobiegających powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zachowaniu przepisów zawartych w art. 21a, uniemożliwianie wstępu na teren budowy nieupoważnionym osobom, 5) prowadzenie dokumentacji w szczególności dziennika budowy, 6) zgłoszenie obiektu i jego etapów budowy do odbioru, uczestniczenie w nich, a na zakończenie wpisanie do dziennika budowy stosowne oświadczenia, o którym mówi art. 57. inspektora nadzoru inwestorskiego – Po co inspektor nadzoru inwestycyjnego i jakie są jego obowiązki? O obowiązkach inspektora nadzoru inwestycyjnego mówi art. 25 (Dz.U.2013.0.1409) t.j. wspomnianej wcześniej ustawy. Należą do nich m.in.: 1) w imieniu inwestora kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę,  sztuką budowlaną oraz przepisami, 2) weryfikowanie jakości użytych wyrobów budowlanych i wykonywanych robót, 3) odbieranie robót zanikających, uczestniczenie w próbach instalacji, przewodów wentylacyjnych i kominowych, urządzeń technicznych itp., 4) poświadczenie faktycznie wykonanych prac i usunięcia ewentualnie zaistniałych wad, a także, sprawdzanie rozliczenia budowy. Pod względem prawnym nie można łączyć obu funkcji tj. inspektora nadzoru i kierownika budowy. B. WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO...