Kierownik budowy, inspektor nadzoru, przeglądy techniczne

Kierownik budowy, inspektor nadzoru, przeglądy techniczne

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych stałych klientów poszerzyliśmy ofertę firmy ALLORA o usługę obejmującą: A. PEŁNIENIE  FUNKCJI: kierownika budowy – Po co kierownik budowy i jakie są jego obowiązki? Prawo budowlane nadaje wymóg ustanowienia kierownika budowy dla każdej inwestycji, dla której wydano pozwolenie na budowę. W art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wymienione są podstawowe obowiązki kierownika budowy, do których zalicza się m.in.: 1) złożenie do nadzoru budowlanego stosownego oświadczenia o przejęciu obowiązków, 2) przejęcie z rąk inwestora placu budowy z jednoczesnym zabezpieczeniem całego terenu budowy i z umieszczeniem tablicy informacyjnej, 3) kierowaniem całą realizacją inwestycji począwszy od wytyczenia obiektu do przygotowania dokumentacji powykonawczej, 4) wykonanie wszelakich czynności zapobiegających powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zachowaniu przepisów zawartych w art. 21a, uniemożliwianie wstępu na teren budowy nieupoważnionym osobom, 5) prowadzenie dokumentacji w szczególności dziennika budowy, 6) zgłoszenie obiektu i jego etapów budowy do odbioru, uczestniczenie w nich, a na zakończenie wpisanie do dziennika budowy stosowne oświadczenia, o którym mówi art. 57. inspektora nadzoru inwestorskiego – Po co inspektor nadzoru inwestycyjnego i jakie są jego obowiązki? O obowiązkach inspektora nadzoru inwestycyjnego mówi art. 25 (Dz.U.2013.0.1409) t.j. wspomnianej wcześniej ustawy. Należą do nich m.in.: 1) w imieniu inwestora kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę,  sztuką budowlaną oraz przepisami, 2) weryfikowanie jakości użytych wyrobów budowlanych i wykonywanych robót, 3) odbieranie robót zanikających, uczestniczenie w próbach instalacji, przewodów wentylacyjnych i kominowych, urządzeń technicznych itp., 4) poświadczenie faktycznie wykonanych prac i usunięcia ewentualnie zaistniałych wad, a także, sprawdzanie rozliczenia budowy. Pod względem prawnym nie można łączyć obu funkcji tj. inspektora nadzoru i kierownika budowy. B. WYKONANIE PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO...
Odbiór techniczny mieszkania i domu Poznań

Odbiór techniczny mieszkania i domu Poznań

MIEJSCE ODBIORÓW: POZNAŃ i POWIAT POZNAŃSKI Usługa skierowana do osób, które nie znają się na budownictwie, a chcą otrzymać fachową pomoc przy odbiorze wymarzonego mieszkania lub domu. Dzięki mnie możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy przy robotach wykończeniowych i podczas eksploatacji. Nie musisz się denerwować! Odbiór pozostaw doświadczonemu inspektorowi, który kontakty z deweloperami utrzymuje od 1998 r.! Nasi pracownicy posiadają uprawnienia budowlane np. konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń nr 7132/97/W/2001 wraz z wpisem do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. WKP/BO/5997/02 Więcej informacji – w dziale “O FIRMIE” Jeszcze kilka lat temu uczestniczyłem w odbiorach, ale reprezentowałem dewelopera. Znam temat od podszewki! Wiem, gdzie są słabe strony wykonawców. Odbiór wykonany przez inspektora profesjonalnym sprzętem według schematu i obowiązujących przepisów: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury “W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z 2002r), Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania techniczne, PN – 70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, PN–B-10122:1972 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze, PN – 53/B-10145 – Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych, PN – 76/8841-22 – Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych, PN–EN/1279-1:2005(U) – Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne, PN–B-10121:1975 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze, PN–B-10085:1988 wraz ze zmianami: /Az2:1997 i /Az3:2001 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. ELEMENTY SPRAWDZANE: zgodność rozmieszczenia ścian z projektem wymiary pomieszczeń i otworów drzwiowych jakość tynków, łączenia i krzywizny ścian i sufitów kąty pomiędzy ścianami i sufitami poziom i jakość...
Formalności budowlane, pozwolenie na budowę, warunki zabudowy

Formalności budowlane, pozwolenie na budowę, warunki zabudowy

Prowadzenie spraw formalnych przy budowie domu – przygotowanie inwestycji do momentu uzyskania pozwolenia na budowę TEREN DZIAŁANIA: POZNAŃ, POWIAT POZNAŃSKI Do kogo kierujemy naszą usługę? Do osób, które nie wiedzą od czego zacząć, aby zrealizować swój plan inwestycyjny; które są zmęczeni staniem w kolejkach z numerkiem dość odległym od tego pokazanym na wyświetlaczu, a także, którym brakuje czasu na stanie w tych kolejkach. Lepiej przecież nie zawalać dnia w pracy. Najczęściej dzienny zarobek klientów w swojej stałej pracy przewyższa kwotę zlecenia załatwienia konkretnej sprawy w urzędzie przez takie osoby jak nasi pracownicy. Dlatego też warto przemyśleć czy opłacalnym jest samemu załatwiać wszystkie etapy inwestycji. Osobom, które już prowadziły jakiekolwiek procedury formalne w związku z planowaną przez siebie inwestycją bądź w związku z przekształceniem swoich gruntów i uzyskały już decyzję odmowną – musimy niestety odmówić naszej pomocy. Swoim działaniem nie naginamy prawa szeroko rozumianego, ani też nie dajemy łapówek. Pomagamy jednak wyjść z sytuacji bardzo trudnych, niekiedy beznadziejnych – zawsze z pozytywnym efektem. Ale, jeżeli po rozpoznaniu sprawy, nie możemy w niczym pomóc bezzwłocznie informujemy o tym naszych klientów. Szczerość i uczciwość – to bezwzględnie przestrzegane dewizy naszej działalności. Proszę przeczytać prawdziwą opinię dotyczącą przedmiotowej usługi. Usługa obejmuje wszystkie sprawy formalne obejmujące przygotowanie inwestycji budowlanej, aż do uzyskania pozwolenia na budowę w tym: sprawdzenie stanu prawnego terenu (polega nie tylko na badaniu księgi wieczystej, ale również na weryfikacji przeznaczenia lub możliwości zmiany przeznaczenia przedmiotowego gruntu), sprawdzeniu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie warunków zabudowy (nie każdy teren inwestycyjny wyposażony jest w miejscowy plan, toteż w większości przypadków staramy się o warunki zabudowy. Tu okres oczekiwania, z przyczyn proceduralnych, trwa minimum...
Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanej

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanej

na własnym lub Państwa terenie w Poznaniu oraz Powiecie Poznańskim. Zapewniamy pełen zakres usług dotyczących przygotowania, prowadzenia i zakończenia budowy. Oferta jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy deweloperem, który narzuca swoje warunki, a systemem gospodarczym, który wymaga całkowitego, czasochłonnego, stresującego zaangażowania się w budowę. Przygotowanie inwestycji budowlanych (dla tej pozycji zobacz również tutaj): sprawdzenie stanu prawnego terenu, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie warunków zabudowy uzyskanie warunków przyłączenia do mediów wykonanie badań geotechnicznych gruntu pomoc w wyborze i opracowaniu dokumentacji technicznej weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem formalnym i technicznym wstępne oszacowanie kosztów budowy pomoc przy uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i opinii w tym pozwolenia na budowę zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Prowadzenie budowy Działania P.H.U. ALLORA INVEST oparte są własnych doświadczeniach i na wieloletniej współpracy z hurtowniami i wykonawcami budowlanymi. kierowanie całym procesem budowy, w tym prowadzenie dziennika budowy nadzór inwestorski koordynacja robót budowlanych koordynacja dostaw materiałów budowlanych usługi geodezyjne odbiory częściowe i końcowe inwestycji nadzór przy budowie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, energetycznego Zakończenie inwestycji kompletowanie dokumentacji powykonawczej inwentaryzacja budynku opinia kominiarska świadectwo energetyczne budynku uzyskanie zaświadczenia o zakończeniu budowy lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Zysk dla Inwestora Inwestor: ma wpływ na: wybór materiału budowlanego, wybór ekip budowlanych, czas budowy, a co najważniejsze na koszt budowy, nie traci czasu na szukanie odpowiednich materiałów i wykonawców – zawsze przedstawiam kilka ofert, wybiera Inwestor, kontaktuje się tylko z jedną osobą – budowa bez “nerwówki”, uzyskuje większe rabaty na materiały budowlane, otrzymuje fachową pomoc i profesjonalne porady, podpisuje umowę podzieloną na etapy – po każdym etapie można odstąpić od umowy. Cena obejmująca zestaw usług podany wyżej...
Projekt ogrodzenia frontowego wraz ze zgłoszeniem do Urzędu

Projekt ogrodzenia frontowego wraz ze zgłoszeniem do Urzędu

USŁUGA OBEJMUJE: a) wykonanie dokumentacji projektowej (opis i rysunki) Podstawą opracowania takiej dokumentacji jest cytowana już wielokrotnie na naszej stronie ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dziennik Ustaw z 2006 roku, nr 156 poz. 1118) a także ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw nr 80, poz. 717 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz mapa sytuacyjno – wysokościowa najczęściej w skali 1:500, wizja w terenie, wyniki badań geotechnicznych i zgoda sąsiada (potrzebna tylko w przypadku szczególnym).  Na zawartość całego opracowania składa się opis do planu zagospodarowania działki, część rysunkowa i dokumenty formalno – prawne. W opisie znajdziemy przedmiot i cel realizacji, charakterystykę terenu, analizę rozwiązań projektowych i na koniec informacje dodatkowe z uwagami. Do niezbędnych załączników należy oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także w przypadku ogrodzenia uzgodnienie lokalizacji zjazdu z posesji na drogę lokalną. b) pomoc w uzyskaniu odpowiednich decyzji, opinii, oświadczeń itp. niezbędnych do zgłoszenia w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym Załączniki niezbędne do wniosku zgłoszeniowego uzyskujemy szybciej niż klienci, przede wszystkim dlatego, że działamy natychmiast po zawarciu umowy na wykonanie zlecenia. Cena: od 550 zł Podana cena obowiązuje, gdy Inwestor jest już zdecydowany na konkretne rozwiązania co do wyglądu ogrodzenia. W innych przypadkach cena podana jest na pierwszym spotkaniu. Zainteresowani proszeni są o niezwłoczne przeczytanie artykułu pt. “Ogrodzenie frontowe działki –...