Projekt ogrodzenia frontowego wraz ze zgłoszeniem do Urzędu

Projekt ogrodzenia frontowego wraz ze zgłoszeniem do Urzędu

USŁUGA OBEJMUJE:

a) wykonanie dokumentacji projektowej (opis i rysunki)

Podstawą opracowania takiej dokumentacji jest cytowana już wielokrotnie na naszej stronie ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dziennik Ustaw z 2006 roku, nr 156 poz. 1118) a także ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw nr 80, poz. 717 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz mapa sytuacyjno – wysokościowa najczęściej w skali 1:500, wizja w terenie, wyniki badań geotechnicznych i zgoda sąsiada (potrzebna tylko w przypadku szczególnym).  Na zawartość całego opracowania składa się opis do planu zagospodarowania działki, część rysunkowa i dokumenty formalno – prawne. W opisie znajdziemy przedmiot i cel realizacji, charakterystykę terenu, analizę rozwiązań projektowych i na koniec informacje dodatkowe z uwagami. Do niezbędnych załączników należy oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także w przypadku ogrodzenia uzgodnienie lokalizacji zjazdu z posesji na drogę lokalną.

b) pomoc w uzyskaniu odpowiednich decyzji, opinii, oświadczeń itp. niezbędnych do zgłoszenia w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym

Załączniki niezbędne do wniosku zgłoszeniowego uzyskujemy szybciej niż klienci, przede wszystkim dlatego, że działamy natychmiast po zawarciu umowy na wykonanie zlecenia.

Cena: od 550 zł

Podana cena obowiązuje, gdy Inwestor jest już zdecydowany na konkretne rozwiązania co do wyglądu ogrodzenia.
W innych przypadkach cena podana jest na pierwszym spotkaniu.

Zainteresowani proszeni są o niezwłoczne przeczytanie artykułu pt. “Ogrodzenie frontowe działki – formalności“.